GEN-I d.o.o. uspješno je izdao 12-mjesečne komercijalne zapise u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 35 mil. eura

Na temelju odredaba Pravila Ljubljanske burze d.d. i Zakona o tržištu financijskih instrumenata grupa GEN-I d.o.o. objavljuje sljedeće:

Grupa GEN-I d.o.o. objavljuje da je uspješno zaključila prodaju instrumenata tržišta novca − 12-mjesečni komercijalni zapisi s oznakom GEN02 u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 35 milijuna eura.Kamatna stopa izdanog komercijalnog zapisa GEN02 iznosi 3,8 % i niža je za 0,5 posto od prošlogodišnjeg izdanog komercijalnog zapisa GEN01.

Svrha je izdavanja komercijalnih zapisa tekuće kratkoročno financiranje poslovanja izdavatelja i raspršivanje baze kratkoročnih dužničkih ulagača.

Izdavanje komercijalnih zapisa ulagači su odlično prihvatili jer je grupa od zainteresiranih ulagača primila obvezujuće ponude u vrijednosti od više od 50 milijuna eura. Zbog vidljivo velikog interesa u pogledu prvotno planiranog opsega izdavanja i konkurentnih uvjeta izdavanja, grupa GEN-I d.o.o. odlučila je povećati opseg zaduživanja za 5 mil. eura na konačnih 35 mil. eura.

Cjelokupno izdavanje obuhvaća 35 000 apoena po 1 000 eura koje su uplatila 53 ulagača.Komercijalni zapisi izdat će se u središnjem registru KDD (Središnje klirinško depozitarno društvo) s oznakom GEN02 i ISIN SI0032500785 te će se moći slobodno prenositi. Komercijalnim zapisima trgovat će se na organiziranom tržištu Ljubljanske burze vrijednosnih papira d.d., Ljubljana i to u segmentu Tržište obveznica − Instrumenti tržišta novca − Komercijalni zapisi.

Komercijalni zapis diskontni je vrijednosni papir što znači da se kamate obračunavaju unaprijed te se pri uplati komercijalnog zapisa u obliku diskonta oduzmu od nominalne vrijednosti komercijalnog zapisa. Kamate se izračunavaju upotrebom uobičajenog kamatnog obračuna i dekurzivnog načina određivanja kamate pri čemu se uzima u obzir broj dana do dospijeća i 360 dana u godini. Kamate se zaokružuju na dvije decimale i obračunavaju se za kamatno razdoblje koje počinje 10. 2. 2014. i završava na dan dospijeća komercijalnog zapisa 9. 2. 2015. U skladu s navedenim ne izvršava se isplata kamata; obveze po osnovi komercijalnog zapisa isplaćuju se pri dospijeću 9. 2. 2015. u iznosu nominalne vrijednosti komercijalnog zapisa.

Komercijalni zapisi izdani su u okviru postupka javne ponude na koju nije potrebno primijeniti pravila o objavi prospekta i druga pravila u vezi s ponudom vrijednosnih papira javnosti kako to propisuje Zakon o tržištu financijskih instrumenata u 2. poglavlju.

NLB. d.d. za izdavatelja je obavljala sve usluge i aktivnosti organizacije i izvršenja prve prodaje komercijalnih zapisa, izdavanja komercijalnih zapisa u nematerijaliziranom obliku s upisom u središnji registar KDD te uvrštavanja komercijalnih zapisa na organizirano tržište.

Informacije koje sadrži objava bit će dostupne na internetskoj stranici grupe GEN-I d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanje 5 godina od datuma objave.

Uprava grupe GEN-I d.o.o.

Datum: 10. 2. 2014.